Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Het Eerste Huis: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Appeldijk 41, 4201 AG te Gorinchem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30248857.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Het Eerste Huis een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Deelnemer: degene die deelneemt aan een training, evenement (lezing, workshop, seminar, festival, lab, congres, etc.) of coachingtraject, al dan niet tevens wederpartij.
4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Het Eerste Huis en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Het Eerste Huis zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Het Eerste Huis te verlenen diensten, zoals trainingen, evenementen (lezing, workshop, seminar, festival, lab, congres, etc.) of een coachingtraject, al dan niet volgens specificaties van de wederpartij samengesteld (maatwerk/consultancy).
6. Programma: het geheel van diensten dat van de overeenkomst deel uitmaakt, al dan niet verspreid over meerdere dagen of een langere periode.
7. Open inschrijving: de overeenkomst met betrekking tot diensten waarvoor eenieder zich kan inschrijven en die niet volgens specificaties van de wederpartij zijn samengesteld.
8. Maatwerk of consultancy: diensten die volgens specificaties van de wederpartij door of namens Het Eerste Huis worden aangeboden.
9. In-company: de omstandigheid dat de diensten op locatie van de wederpartij of een andere overeenkomen en door haar aangewezen locatie worden verleend.
10. Website: de website van Het Eerste Huis: heteerstehuis.nl.
11. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het Eerste Huis en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Het Eerste Huis kosteloos verstrekt.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt door Het Eerste Huis uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Het Eerste Huis en de wederpartij in overleg treden over een vervangende bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Het Eerste Huis vrijblijvend, met dien verstande dat alle door Het Eerste Huis gemaakte offertes gedurende 30 dagen na offertedatum geldig zijn, tenzij anders aangeven. Het Eerste Huis is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk plaatsvindt, binnen de geldigheidsduur van de offerte.
2. De prijzen in aanbiedingen van Het Eerste Huis zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten, ten laste van de wederpartij.
3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Het Eerste Huis, binden haar niet.
4. Offertes zijn gebaseerd op de door of namens de wederpartij verstrekte informatie. Aan een aanbod van Het Eerste Huis dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
5. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding, door de wederpartij, van het aanbod van Het Eerste Huis. In geval de overeenkomst middels de inschrijfprocedure op de website wordt aangegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de inschrijving per e-mail aan de wederpartij is bevestigd.
6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten leiden voor Het Eerste Huis tot een inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatverplichting. Het Eerste Huis kan er niet voor instaan dat de wederpartij dan wel deelnemer die resultaten behaalt die zij c.q. hij met het volgen van trainingen, evenementen, workshops, coaching, etc. beoogt te behalen.
2. Het Eerste Huis is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Behoudens opzet en bewuste roekloosheid van Het Eerste Huis, draagt Het Eerste Huis geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een doen of nalaten van de bedoelde derden.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Het Eerste Huis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het Eerste Huis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Eerste Huis zijn verstrekt, heeft Het Eerste Huis, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende reële extra kosten, volgens de door Het Eerste Huis gebruikelijk gehanteerde tarieven, aan wederpartij in rekening te brengen.
4. Voor de deelnemer geldt dat hij eerlijk en open dient bij te dragen aan de in het kader van de overeenkomst georganiseerde activiteiten, zoals wat betreft de te voeren gesprekken in het kader van coaching en trainingen. De deelnemer dient zich voorts optimaal in te zetten om het beoogde resultaat te bereiken. De deelnemer dient verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn gedrag en de consequenties hiervan te nemen, zowel tijdens de tijd die de coach of trainer enerzijds en de deelnemer anderzijds gezamenlijk doorbrengen, als daarna. Verder zal de deelnemer naar de sessies en trainingsdagen komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies en trainingen worden gemaakt.
5. In geval van in-company dienstverlening, staat de wederpartij ervoor in dat de locatie van uitvoering goed bereikbaar is per auto en op die locatie een lokaal aanwezig is die geschikt is voor de overeengekomen dienstverlening. De wederpartij staat ervoor in dat de door Het Eerste Huis tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen.
6. Het is de deelnemer niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de dienstverlening door of namens Het Eerste Huis, audio- of video-opnamen te maken, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 5. | ANNULEREN DOOR OF NAMENS DE WEDERPARTIJ VAN EEN OPEN INSCHRIJVING

1. De annuleringsregeling van dit artikel is van toepassing op het annuleren door of namens de wederpartij van een open inschrijving, zoals wat betreft trainingen en evenementen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door Het Eerste Huis schriftelijk bevestigd in de bevestiging van deelname.
2. Het annuleren van een open inschrijving dient schriftelijk te geschieden.
3. In geval van een dagdeelprogramma, waaronder wordt verstaan een programma dat niet langer duurt dan één dagdeel, geldt dat bij annulering tot vier weken vóór aanvang van het dagdeelprogramma, 15% van het volledige deelnamebedrag, met een minimum van € 25,- per deelnemer, aan administratie- en annuleringskosten verschuldigd is. Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van het dagdeelprogramma, blijft het volledige overeengekomen deelnamebedrag verschuldigd.
4. In geval van een programma dat langer dan één dagdeel duurt, geldt dat bij annulering tot acht weken vóór aanvang van het programma, 30% van het deelnamebedrag verschuldigd is. Bij annulering binnen acht weken tot vier weken vóór aanvang van het programma, bedragen de annuleringskosten 50% van het deelnamebedrag alsmede 50% van de overeengekomen verblijfskosten. Bij annulering binnen vier weken tot drie weken vóór aanvang van het programma, blijft het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van het programma of indien de deelnemer niet komt opdagen, blijft 100% van de deelnamekosten en 100% van de overeengekomen verblijfskosten verschuldigd.
5. Indien (een gedeelte van) het voor het open inschrijvingsprogramma verschuldigde bedrag reeds is betaald, wordt dit verrekend met de verschuldigde annuleringskosten.
6. Bij annulering heeft de wederpartij/deelnemer het recht om iemand anders in plaats van de oorspronkelijk aangewezen deelnemer te laten deelnemen aan het programma. Op een dergelijke indeplaatsstelling zijn wat betreft annulering de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Annuleren en wijzigen van open inschrijvingsprogramma’s en uitsluiting van deelname door Het Eerste Huis
7. Het Eerste Huis behoudt zich het recht voor alle open trainingen, evenementen, etc. op ieder moment te annuleren in verband met onvoldoende deelname, dan wel overmacht als bedoeld in artikel 9. In dergelijke gevallen zal Het Eerste Huis alle vanwege de wederpartij betaalde bedragen restitueren.
8. Het Eerste Huis behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, een deelnemer de toegang tot het open inschrijvingsprogramma te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van de betreffende deelnemer ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor andere deelnemers. In voorkomende gevallen wordt geen aanspraak gemaakt op restitutie van (een deel van) het verschuldigde bedrag.
9. Het staat Het Eerste Huis te allen tijde vrij om de inhoud en opzet van een open inschrijvingsprogramma op ondergeschikte punten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, zonder dat daardoor enige aanspraak op schadevergoeding ontstaat.
10. Het Eerste Huis heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer vóór aanvang van een bijeenkomst met betrekking tot een open inschrijving, van deelname uit te sluiten, in welke gevallen aanspraak wordt gemaakt op terugbetaling van het volledige ter zake aan Het Eerste Huis betaalde bedrag. Het Eerste Huis behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan één uur te laat komt, de toegang tot de betreffende bijeenkomst te weigeren, indien dit naar het oordeel van Het Eerste Huis een verstorende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie. Het Eerste Huis behoudt zich voorts het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt, uit de bijeenkomst te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van Het Eerste Huis een verstorende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie.

Verplaatsen deelname door of namens de wederpartij
De wederpartij heeft het recht om tot vier weken vóór aanvang van een bijeenkomst met betrekking tot een open inschrijving, de deelname daaraan kosteloos naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen, datum te (doen) verplaatsen, mits deze datum voor die deelname beschikbaar is. Bij een eenmalige verplaatsing binnen drie weken tot één week vóór aanvang van de bijeenkomst, is een toeslag van 35% over de prijs van de bijeenkomst verschuldigd. Bij verplaatsing binnen één week vóór aanvang van de bijeenkomst, dan wel indien de beoogde datum waarnaar verplaatst zou moeten worden niet beschikbaar is, blijft het gehele deelnamebedrag verschuldigd.

ARTIKEL 6. | ANNULEREN DOOR DE WEDERPARTIJ VAN MAATWERK/CONSULTANCYTRAJECTEN

1. Annulering door wederpartij van de opdracht voor een maatwerk/consultancytraject kan tot acht weken vóór de aanvang van het traject kosteloos geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is. Bij niet annulering is de wederpartij verplicht het totaalbedrag van het maatwerk/consultancytraject, conform overeenkomst, te voldoen. Indien reeds (een gedeelte) van de prijs is betaald, wordt dit verrekend met de annuleringskosten. Het eventueel teveel betaalde wordt binnen 2 weken na annulering teruggestort.
2. Annulering als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te geschieden.
3. Bij annulering binnen acht tot vier weken vóór aanvang van het maatwerk/consultancytraject, is Het Eerste Huis gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen vier weken het volledige bedrag. Indien reeds (een gedeelte) van de prijs is betaald, wordt dit verrekend met de annuleringskosten. Het eventueel teveel betaalde wordt binnen drie weken na annulering teruggestort.

ARTIKEL 7. | ANNULEREN DOOR DE WEDERPARTIJ VAN INDIVIDUELE COACHING- EN BEGELEIDINGSGESPREKKEN

Indien de overeenkomst slechts voorziet in een individueel begeleiding- of coachingsgesprek, kan deze tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur vóór aanvang van het gesprek, dan wel indien de deelnemer niet op de afspraak verschijnt, is Het Eerste Huis gerechtigd om het volledige overeengekomen tarief in rekening te brengen.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN MAATWERK/CONSULTANCYTRAJECTEN

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot maatwerk/consultancytrajecten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Het Eerste Huis de wederpartij hierover tevoren inlichten. Indien de noodzaak tot wijzigingen van de overeenkomst zich voordoet, biedt dit voor de wederpartij nimmer een grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. In geval Het Eerste Huis door overmacht wordt gehinderd de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van Het Eerste Huis, zonder dat Het Eerste Huis tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden is, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: staking, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Het Eerste Huis, maatregelen van overheidswege die nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke andere van de wil van Het Eerste Huis onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk is.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Het Eerste Huis is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Het Eerste Huis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Het Eerste Huis gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
3. Voorts is Het Eerste Huis gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat gedeeltelijke of gehele nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
4. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de wederpartij.
5. Indien Het Eerste Huis de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | GEHEIMHOUDING

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Het Eerste Huis en de deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Het Eerste Huis zal dan ook aan niemand, ook niet aan wederpartij, enige mededeling doen over het verloop van deze contacten, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALING

1. Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door Het Eerste Huis gepubliceerde nieuwsbrieven en folders en op de website. Deze prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. Het Eerste Huis heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet gelden ten aanzien van reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd en één of meer bijeenkomsten naar een latere datum worden verschoven, is sprake van een nieuwe overeenkomst, in welk geval de ten tijde van het tot stand komen van de nieuwe overeenkomst geldende prijs van toepassing zal zijn.
2. Prijzen zijn exclusief eventuele arrangementkosten, alsmede reiskosten te maken in verband met de uitvoering van consultancy/maatwerkopdrachten en in-company diensten. De reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Betalingen dienen te geschieden op de door Het Eerste Huis voorgeschreven wijze, binnen de door Het Eerste Huis vermelde termijn.
4. Tenzij uit uitdrukkelijk gemaakte betaalafspraken anders voortvloeit, is Het Eerste Huis steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. In geval van vooruitbetaling is Het Eerste Huis niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Het Eerste Huis is ontvangen.
5. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

8. Alle door Het Eerste Huis gemaakte en nog te maken kosten ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,-. Deze kosten zijn exclusief btw.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Het Eerste Huis draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij of deelnemer verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij of deelnemer die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Het Eerste Huis kan worden toegerekend.
2. Het Eerste Huis is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade als bedoeld in lid 4 die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Het Eerste Huis in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen.
3. Mocht Het Eerste Huis aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Het Eerste Huis te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Het Eerste Huis hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Het Eerste Huis ter zake vervalt.
4. Het Eerste Huis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Het Eerste Huis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Het Eerste Huis toegerekend kunnen worden, en;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De aansprakelijkheid van Het Eerste Huis is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Het Eerste Huis betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Het Eerste Huis nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Het Eerste Huis afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Het Eerste Huis dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
6. Onverminderd de vervaltermijn als bedoeld in het volgende artikel, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Het Eerste Huis één jaar.
7. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Het Eerste Huis, zal de wederpartij Het Eerste Huis vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Het Eerste Huis.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

Indien de wederpartij een klacht heeft, kan zij die tot 30 dagen na afloop van de diensten schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij Het Eerste Huis. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Het Eerste Huis uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort. Alle klachten worden op vertrouwelijke wijze behandeld.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, -handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom rusten op de (resultaten van) door Het Eerste Huis ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Het Eerste Huis houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. Dit geldt voorts ten aanzien van de domeinnaam van Het Eerste Huis, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen het logo van Het Eerste Huis, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website, waaronder mede begrepen de daarop geplaatste video’s en andere content.
2. Het Eerste Huis behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de overeenkomst opgedane kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en/of tot de wederpartij/deelnemer herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Eerste Huis aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. Het Eerste Huis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bij gebreke van protest van de wederpartij binnen 30 dagen na de mededeling van Het Eerste Huis van de gewijzigde voorwaarden, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van mededeling op alle nieuwe overeenkomsten, alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bedoelde mededeling.

Vastgesteld op 30 juni 2016 en onder nummer 50136828 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Jos Rovers
Jos Rovers

Eigenaar, Consultant, Trainer

T. (085) 301 87 41

Udens College
Allard van der Teems / New Nexus
Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.1 uit 10 op basis van 409 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.