Privacyverklaring

Het Eerste Huis neemt uw privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In dit Privacy statement staat wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers. Het is ook van toepassing op werknemers van Het Eerste Huis en op mensen die een baan zoeken.

Dit Privacy statement is voor het laatst aangepast op 31 januari 2020.

Deze verklaring is van toepassing op alle door Het Eerste Huis geleverde producten en diensten.

Het Eerste Huis, gevestigd te Appeldijk 41, 4201 AG Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Eerste Huis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Het Eerste Huis van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Het Eerste Huis in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode en plaatsnaam)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Afgenomen diensten en producten
 • Correspondentie

Het Eerste Huis verwerkt ook indirecte persoonsgegevens zoals IP-adres, sessie ID, gegevens over uw activiteiten op onze website, type device (computer, tablet, smartphone, et cetera), internetbrowser en besturingssysteem.

Verwerkt Het Eerste Huis ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Het Eerste Huis verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen wij foto- en filmbeelden van u verwerken, voor zover deze gemaakt zijn tijdens het bijwonen door u van een programma van ons. Dat kan een training, een workshop, een les, een evenement of anderszins zijn.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wanneer u eenmaal een overeenkomst heeft met Het Eerste Huis dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te laten leveren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Het Eerste Huis.- zie hiervoor onze cookieverklaring. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Het Eerste Huis. Wilt u niet meer benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het Eerste Huis gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en Het Eerste Huis houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Het Eerste Huis zich het recht om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Het Eerste Huis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Het Eerste Huis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Het Eerste Huis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar contact@heteerstehuis.nl.

Beveiliging

Het Eerste Huis hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Het Eerste Huis beoogt zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Het Eerste Huis toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Het Eerste Huis gebruik maakt van de diensten van derden, zal Het Eerste Huis in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Links

Op de website van Het Eerste Huis worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Het Eerste Huis is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Het Eerste Huis u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via contact@heteerstehuis.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via contact@heteerstehuis.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 30-01-2020

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.