Training Implementeren van Zelforganisatie

€ 1.995,-
16 maart 2022
3 dagen
9 gemiddeld
 • Leer transities naar zelforganisatie op te zetten
 • Werk concreet aan de casus van je eigen organisatie
 • Breng zelfsturing in teams in de praktijk
Training Implementeren van Zelforganisatie

Hoe implementeer je succesvol zelfsturende teams? En met welke handvatten kun je dat het best aanpakken? In deze 3-daagse training komt het werken met rollen, de overlegstructuur en integratieve besluitvorming aan bod. Je leert zelforganisatie implementeren in jouw organisatie. Na afloop ken je de voorwaarden die nodig zijn om zelfsturing succesvol in te zetten in organisaties en ben je in staat vervolgstappen te zetten. Daarnaast besteden we aandacht aan jouw persoonlijk leiderschap en het belang van team- en cultuurontwikkeling.

Gestructureerde Zelforganisatie: het belangrijkste is een duidelijke structuur

Organiseren op basis van zelfsturing werkt alleen wanneer er een ijzersterk fundament aan ten grondslag ligt. Zelfsturend organiseren gaat veel verder dan ‘ze mogen het zelf besluiten’. Je werkt met heldere rolomschrijvingen, beslissingsmodellen en overlegvormen. Mensen presteren beter wanneer ze zich voortdurend ontwikkelen, werk doen dat voor hen betekenis heeft en ze een flinke mate van autonomie hebben.

'Implementeren van Zelforganisatie' biedt hiervoor heldere uitgangspunten en een besluit- en besturingsstructuur waarin de organisatie zich continu ontwikkelt. Niet alleen de structuur zorgt dat het werkt. Bij zelforganisatie werken alle medewerkers IN én AAN de organisatie. Dit hangt samen met een cultuur van vertrouwen en openheid. Implementeren van Zelforganisatie borgt een aanpak waarin ruimte is voor wat mensen doen, hoe ze het doen en wie ze daarin zijn.

De belangrijkste voordelen van Implementeren van Zelforganisatie:

 • Je werkt sneller en flexibeler dan bij traditionele structuren.
 • Je krijgt bevlogen mensen die het beste uit zichzelf halen.
 • Er komen betere beslissingen doordat de juiste personen leiding nemen via hun rollen.
 • Je bespaart veel tijd door een effectieve overlegstructuur en procedures.
 • Er ontstaat innovatiekracht door het optimaal benutten van kennis in de organisatie.

Reinventing Organizations: cyaan organiseren als uitgangspunt

De aanpakken uit de managementbestseller ‘Reinventing Organizations’ vormen het uitgangspunt van deze training. De auteur Frederic Laloux onderzocht, gedurende twee jaar, twaalf vooroplopende bedrijven die succesvol nieuwe vormen van organiseren toepassen. In zijn boek beschrijft hij uitgebreid het organiseren dat hij ‘cyaan’ noemt. Intussen begeleidt hij al weer drie jaar organisaties in hun implementatie van zelfsturing.

Het Eerste Huis is uitgever van de Nederlandstalige editie van zijn boek en werkt nauw met hem samen in Nederland en België. Het programma van deze bootcamp gaat in op de drie grote pijlers die Laloux beschrijft in zijn boek: Zelfsturing, Heelheid en Evolutief doel.

Resultaat

Na de training ben je in staat om jouw organisatie zelfstandig te begeleiden naar zelfsturing. Je staat dus zelf aan het stuur van de transitie. Waar nodig kunnen wij je waar nodig op maat ondersteunen met bijvoorbeeld intervisiemomenten. Zo bouw je direct capaciteit voor zelfsturing op in je organisatie en behoud je wat al wel werkt.

 • Je weet hoe je zelfsturing in teams in de praktijk kunt brengen.
 • Je hebt inzicht in de voorwaarden voor vernieuwing en je begrijpt wat wel en niet werkt.
 • Je kent de regels van het werkoverleg, het beslissingsmodel en overlegvormen.
 • Je kunt taken onderbrengen in heldere rollen en deze aan mensen koppelen.
 • Je weet waar je zelf staat ten opzichte van cyaan organiseren en de drie pijlers.
 • Je begrijpt je eigen waardesysteem en dat van je werkomgeving, aan de hand van een speciaal ontwikkelde persoonlijke waardentest die je doet.
 • Je werkt concreet aan de casus van je eigen organisatie.
 • Je hebt meer inzicht in je eigen evolutief doel en heelheid en hoe je dat bij anderen kunt stimuleren.

Iets voor jou?

Je wilt een praktische stap zetten in je team, je organisatie of je advieswerk. Daarbij wil je concrete aanpakken hebben en niet alleen achtergronden en ‘oefeningen’. Je wilt weten wat het écht is en hoe je ervoor zorgt dat het in de praktijk succesvol werkt.

Deze training is er volledig op gericht om je te leren zelfsturing te implementeren. Deelnemers uit een organisatie adviseren we om als team met 3 à 4 mensen deel te nemen om meer effect te hebben in de implementatie. Ook voor adviseurs en coaches die zich vakmatig bezig houden met dit thema is de training een aanrader.

Wij werken met simulaties, je wordt direct aan het werk gezet en leert door te ervaren. Het zijn 3 intensieve dagen waarin je maximaal wordt uitgedaagd. Theorie wisselen we af met praktisch werken en een flinke dosis persoonlijke ontwikkeling.

Gestructureerde zelforganisatie

De transitie naar een zelforganisatie vereist een doordacht veranderproces, waarbij tenminste een aantal randvoorwaarden vooraf helder is. Het Eerste Huis ontwikkelde het model van de Gestructureerde Zelforganisatie. De randvoorwaarden voor dit model zijn geïnspireerd op sociocratische en holacratische principes. ‘Gestructureerde zelforganisatie’ is gebaseerd op de volgende zeven principes:

1. Werken in rollen

Rollen zijn fundamenteel anders dan functies. Rollen zijn een afspiegeling van het werk dat georganiseerd wordt terwijl functies een afspiegeling zijn van mensen die georganiseerd worden. Zie een rol als een verzameling werkzaamheden met een logische samenhang. Het zijn concrete terugkerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor een ‘sales rol’: ‘contact leggen met potentiele klanten’, ‘opstellen van offertes’, ‘organiseren van inspirerende klant-events’ en ‘versturen van welkomstpakketten’. Deze terugkerende werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheden van een rol en geven aan wat van deze rol verwacht mag worden. Rollen zijn vaak veel concreter dan functies. Daarnaast heeft een rol een helder doel dat inspiratie en richting geeft. Dat is kern van slagen met zelforganisatie: nu er geen manager meer is die richting geeft, komt de purpose voort uit het werk zelf.

Rollen voorzien van doelen is een leuke en nuttige manier om creativiteit en scherpte op het doel te combineren. Een heel andere ervaring dan met de formele functiebeschrijvingen.

2. Integratieve besluitvorming

In hiërarchisch gestructureerde organisaties sneuvelen goede ideeën veelal op weg naar goedkeuring van een managementteam of ze verliezen hun bedoeling door vorming van consensus. Hoe een beslissing werkelijk tot stand komt en wie wat bepaalt, is vaak versluierd in niet transparante – veelal politieke – belangen. Zonder duidelijke en transparante besluitvormingsprocessen is zelforganisatie niet mogelijk. In de emergente benadering van zelforganisatie staat het belang van besluiten te némen boven het belang van wíe ze maakt. Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid zijn niet langer gescheiden maar belegd in één rol. Een populair management adagium van de ‘verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen’ werkt vaak maar beperkt. Niemand voelt zich graag verantwoordelijk wanneer de beslissingsbevoegdheid bij de hoger geplaatste manager blijft.

3. Distributie van bevoegdheden

Delegeren hoort bij het idee van gecentraliseerd leiderschap. Leiders kunnen hun grote hoeveelheid verantwoordelijkheden niet alléén invullen en daarom delegeren zijn hun werk aan medewerkers. De leider zelf blijft eindverantwoordelijk en daarom verzamelt hij zelf informatie over (de voortgang van) dat werk. De leider heeft macht door zijn informatievoorsprong en een bovengeschikte positie. De relatie tussen leiders en medewerkers is ongelijkwaardig. Gedistribueerd leiderschap doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de degene die de rol uitoefent waarin dat werk belegd is. Medewerkers leiden zichzelf vanuit intrinsieke motivatie en een innerlijk kompas. In veel managementteams leeft de overtuiging dat mensen geleid moeten worden, omdat het anders ‘mis gaat’. De ervaring leert dat mensen prima in staat zijn om zichzelf te leiden, mits ze daarvoor de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

4. Zelforganiserend vermogen

Zelforganiserende mensen kunnen tenminste twee dingen: 1) ze hebben een duidelijke visie op de rollen die zij uitoefenen en kunnen zelfstandig doelen formuleren voor die rollen, en 2) ze zijn in staat om zelfstandig of met anderen activiteiten te formuleren en uit te voeren waarmee die doelen behaald worden. Medewerkers die wel activiteiten kunnen uitvoeren maar geen idee hebben over ‘waar het heen moet’, zijn beter af door onder een leider te werken die voor hen de bekende stip op de horizon formuleert. Het hebben van wat Laloux een evolutief doel noemt is essentieel. De organisatie, het team, de rol en de mens hebben allemaal een eigen, elkaar versterkend en richtinggevend doel. De richting komt uit het gehele systeem; niet meer van de top van de organisatie. Dát vraagt nieuwe patronen en werkvormen.

5. Transparantie en vertrouwen

Radicale transparantie creëert een omgeving waarin mensen hun fouten niet kunnen verbergen en de werkelijkheid niet anders kunnen voorstellen dan die is. Het introduceert een nieuwe situatie waarin iedereen puur kan zijn en die tegelijkertijd confronterend kan zijn. Dat geeft meer ruimte aan mensen om naar zichzelf te kijken en zich te ontwikkelen. Laloux zegt: ‘de mythe van de beheersbaarheid is doorzien’. Zodra mensen zonder terughoudenheid open kunnen zijn over imperfecties, ontstaat er ruimte om zich te ontwikkelen. Dan nemen zij de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun commitments.

6. Participatief leiderschap

Hoe benut je de collectieve intelligentie van de gehele organisatie? De meeste organisaties hebben een structuur waarbinnen een kleine groep leiders besluit voor een grote groep medewerkers. Hierdoor blijft een groot deel van de kennis in de organisatie onbenut en voelen medewerkers zich niet volledig verbonden met het werk dat zij doen, omdat de beslissingsbevoegdheid over hun verantwoordelijkheidsgebied bij anderen ligt. Om medewerkers te betrekken wordt er wel gewerkt met representaties van medewerkers, via bijvoorbeeld de ondernemingsraad, klankbordgroepen en consultatiesessies. Organisaties zijn er doorgaans weinig mee bekend, maar er zijn moderne large scale interventies waarmee in een kort tijdsbestek, de collectieve kennis van grote groepen mensen kan worden verzameld in inspirerende en betekenisvolle bijeenkomsten. Leiderschap is er dan op gericht dat echt iedereen kan participeren. Deze interventie-technieken staan wel bekend als ‘Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations’.

7. Productieve spanning

Spanning is in onze optiek een neutrale term voor een situatie waarin je een ándere situatie ambieert dan die waarin je nu bent. Spanning staat dus niet voor problemen, ruzie of ellende. In dat geval houden medewerkers hun spanningen vaak liever voor zich. Hierdoor mist de organisatie mogelijk cruciale informatie. Bovendien kan het stress veroorzaken, wat kan leiden tot verlies van arbeidscapaciteit. Wanneer spanning meer neutraal beschouwd wordt, dan is het een voortdurende stimulans voor verbetering. Een teamlid dat een spanning ervaart in één van zijn rollen, benoemt dat in het werkoverleg, vergezeld van een concrete vervolgstap om de spanning op te lossen. Op die manier leiden spanningen tot een continue verbetering van de organisatie. Het is van belang in te zien dat bijna alle bovengenoemde kenmerken randvoorwaardelijk zijn voor dit laatste kenmerk. Spanningen als nuttige verbetersuggesties zien, vraagt om autonome medewerkers die zichzelf kunnen leiden, in een veilige en transparante omgeving, waar medewerker en team bevoegd zijn om zelf besluiten te nemen op hun verantwoordelijkheidsgebieden.

Investering

Cursusprijs Open Training€ 1.995,-
Locatiekosten Open Training€ 225,-
Aanvullend Arrangement € 225,-
Totaal € 2.445,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Betaling

Na inschrijving ontvang je van ons een factuur op het door jou opgegeven mailadres.

Programma

 • 1 (09:00 - 17:30 uur)
  Wat is ‘cyaan’ organiseren en waar sta jij?

  Je staat al direct stil bij je eigen evolutieve doel en zingeving in je werk. We laten zien hoe je met collectieve intelligentie werkt wanneer deelnemers zelf mini-colleges geven over ‘cyaan’ organiseren. Op die manier werken we al direct zelforganiserend aan theorie en kennis uit het boek Reinventing Organizations. Je verkent je eigen relatie tot ‘cyaan’ en de andere kleuren van de diverse waardesystemen. Bij de training ontvang je een persoonlijk inzicht over jouw waardenprofiel waarmee je jezelf in de dynamiek van andere systemen plaatst.
 • 2 (09:00 - 17:30 uur)
  De praktijk van gestructureerde zelforganisatie

  Op de tweede dag ga je intensief verder aan de slag met je eigen praktijkvraagstuk. Je gaat een dag lang aan de slag met werkoverleg, roloverleg en gedistribueerd leiderschap. Je leert werken met nieuwe besluitvormingsmodellen en ontdekt hoe je spanningen als brandstof voor verbetering kunt inzetten.
 • 3 (09:00 - 16:30 uur)
  Onderzoek de volgende stap die jij gaat zetten

  Op de derde dag blikken we terug en verdiepen we je eigen heelheid en evolutief doel en hoe je daar in je organisatie aan kunt werken. De laatste middag staat in het teken van de borging naar je eigen praktijk. Je krijgt gelegenheid om je eigen plannen te formuleren en daarover met de trainers en andere deelnemers in gesprek te gaan. De gehele training staat het opdoen van praktische vaardigheden om zelfsturing te implementeren centraal.

Praktische informatie

Data

Woensdag 16 maart t/m vrijdag 18 maart 2022
Woensdag 22 juni t/m woensdag 24 juni 2022
Woensdag 5 oktober t/m vrijdag 7 oktober 2022

Locatie

Woudschouten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Maatregelen in tijden van corona

In alle trainingen en events van Het Eerste Huis worden de richtlijnen vanuit het RIVM gewaarborgd. De maximale groepsgrootte wordt altijd gebaseerd op een afstandsgarantie van 1,5 meter. Ook de training locatie neemt maatregelen zodat je je geen zorgen over jouw eigen veiligheid hoeft te maken.

8-uurs arrangement

De kosten voor het arrangement zijn € 225,-
Inbegrepen zijn 3x lunch en verse koffie, thee, water, versnaperingen in de zaal.

Overnachten

Aanvullend arrangement: € 225,-
Alhoewel overnachten niet verplicht is, raden wij het zeker aan. Iedere training bij Het Eerste Huis is een experience. Een overnachting helpt je om het maximale uit deze ervaring te halen. Je kunt in alle rust de leerstof tot je nemen en alle ruimte nemen om je persoonlijke groei te stimuleren. Daarnaast wordt het als erg fijn en gezellig ervaren om met de andere deelnemers na te praten over de dag.
Inbegrepen zijn 2 overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet, 2x diner.
Dit bedrag is exclusief toeristenbelasting, en overige drankjes en consumpties.

Alle bedragen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Groepsinschrijving

Wil je met 3 of meer personen deelnemen aan deze training? Dat kan, neem contact met ons op en informeer naar de groepskorting.

Trainer(s)

Wendy van der Klein (1978) brengt inzicht, scherpte, gevoeligheid en richting in organisaties, teams en mensen. Ze laat je ontdekken wat het doel van je organisatie en van jezelf is. Daarnaast begeleidt ze cyane transformatietrajecten binnen organisaties en implementeert zelfsturing en Holacracy. Na het behalen van haar master internationale bedrijfskunde en een Post Doc maatschappelijk verantwoord ondernemen is ze aan de slag gegaan met Verandermanagement, HR, Corporate Social Responsibility, Inclusive Business en Marketing. Daar heeft ze ruim 15 jaar ervaring in, binnen zowel multinationals als non-profit organisaties.

Jos Rovers (1966) is een ervaren trainer in Gestructureerde Zelforganisatie. Jos zijn aanpak is eenvoudig en to the point. Hij werkt diepgaand en houdt het tegelijkertijd licht. Zijn ervaring als manager in diverse organisaties zet hij in zijn werk. Daarnaast doceert hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Leiderschap en Verandering in de postdoctorale opleiding ‘Verandermanagement’ en werkt hij als leiderschaps- en transformatiecoach.

Teun Busser (1979) is organisatieadviseur en trainer bij Het Eerste Huis. Hij begeleidt organisaties die zich op een nieuwe en eigen manier willen organiseren, voorbij traditionele management principes. Teun is een pionier in de wereld van organisatie en leiderschap. Als mede-eigenaar van organisatie adviesbureau Realize! werkte hij vijf jaar met snel groeiende MKB-organisaties en bracht hij samen met zijn collega’s de zelforganisatie methode Holacracy naar Europa.
Deze training is van
betekenis geweest voor:
Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.1 uit 10 op basis van 386 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.